/Files/images/IMG_0002.jpg

І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Дергачівському ЗДО № 1 «Калинка» Дергачівської міської ради (далі - ЗДО) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020р. №01-11/71, Статуту закладу.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти (далі ВСЗЯО) в ЗДО передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі створення в ЗДО інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи академічної доброчесності;

– оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

Колегіальним органом управління ЗДО, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

1.3. Критерії ефективності ВСЗЯО:

– всебічний розвиток дитини;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– оптимальне матеріально-технічне забезпечення;

– дієва система управління ЗДО.

1.4. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

ІІ. Принципи забезпечення якості освіти

2.1.Принципи забезпечення якості освіти ЗДО:

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення готовності продовжувати освіту, формування системних знань, умінь, навичок та компетенцій;

– здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

– демократизації в освітній діяльності;

– впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

– системність в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу, підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

2.2. Мета внутрішньої системи якості освіти ЗДО полягає в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

2.3. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

– відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій;

– відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

– ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

ІІІ. Організаційно-правова структура ВСЗЯО

3.1. Організаційно-правова структура ВСЗЯО – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти: адміністрація закладу, творчі ініціативні групи, педагогічна рада.

3.2. Адміністрація закладу:

– формує блок актів стосовно функціонування ВСЗЯО, представляє їх на засідання педради;

– готує пропозиції щодо вдосконалення ВСЗЯО;

– організовує в ЗДО проведення контрольно-оціночних процедур;

– здійснює систему моніторингу якості освіти (збір, обробку, узагальнення та збереження інформації стосовно динаміки розвитку);

– готує інформаційно-аналітичні матеріали на розгляд на засіданні педради;

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів.

3.3. Творчі ініціативні групи:

– розробляють методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів ЗДО;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень.

3.4. Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає та оцінює основні питання діяльності ЗДО;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування ЗДО, оновлення змісту в зв’язку з появою нових стандартів освіти, рекомендує впровадження нових освітніх технологій, підвищення якості освіти на основі аналізу отриманих результатів.

ІV. Процедури ВСЗЯО.

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності та внутрішній моніторинг якості освіти.

4.2. Процедура контролю включає в себе різні види:

– тематичний;

– підсумковий;

– фронтальний;

– оперативний.

4.3. Моніторинг є методом та формою контролю. Будується відповідно до визначених у ЗДО напрямів.

4.4. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік здійснюється за блоковою системою. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період.

4.5. Документи та матеріали, що засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО:

– програма розвитку закладу на 3-5 років;

– план роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період (з аналізом підсумків діяльності закладу, циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік, методики моніторингових досліджень);

– протоколи засідань педагогічної ради;

– накази директора.

V. Критерії і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти.

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку вихованців дає змогу визначити рівень їх компетентності відповідно освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати містяться в освітніх програмах, за якими працює ЗДО.

5.3. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік (жовтень - травень).

5.4. Моніторинг проводять вихователі, вчителі-логопеди, музичний керівник, інструктор з фізкультури, практичний психолог.

5.5. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, яка вводиться у підсумковий аналіз діяльності закладу.

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання

професійної діяльності педагогічних працівників.

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників відбувається під час атестаційного та між атестаційного періоду.

6.2. Характеристика діяльності педагога визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Враховується моніторинг, проведений самоаналіз педагога, в якому відмічається динаміка розвитку базових якостей вихованців, емоційного благополуччя дітей, варіативність форм взаємодії з дітьми, вміння дитини взаємодіяти з іншими дітьми, робота з батьками вихованців, насиченість змісту освітньої діяльності.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у між атестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу.

6.4. Під час підсумкового контролю за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їх потреб.

6.5. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога є підсумки атестації.

6.6. Документи, що засвідчують процедуру оцінювання професійної діяльності педагога:

– план роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період;

– індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

– протоколи засідань педагогічної ради;

– накази директора.

VІ. Умови якісної організації освітнього процесу.

7.1. Матеріально-технічні умови, безпечність, доступність, комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території:

– територія та приміщення чисті, обладнання справне;

– відсутні колючі та шкідливі рослини, кущі;

– освітлення на території справне;

– щоденно здійснюється огляд на безпечність;

– кожне групове приміщення ізольоване, регулярно прибираються, провітрюються;

– ігрові майданчики облаштовані ігровим та спортивним інвентарем;

– приміщення та майданчики безпечні для перебування дітей.

7.2. Забезпеченість приміщень сучасним обладнанням, меблями, засобами навчання.

7.3. Дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.4. Навчально-методичні умови:

– розвивальний освітній простір в кожній групі відповідає програмі, віку дітей, сучасним вимогам (доступність, поліфункціональність, варіативність);

– врахування національно-культурних, кліматичних умов;

– використання в освітній діяльності форм і методів роботи, що відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей, їх емоційному благополуччю, формування та підтримка їх позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях.

– підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми;

– підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вибору специфічно дитячих видів діяльності;

– системна робота по запобіганню боулінгу, захист дітей від усіх форм насильства;

– партнерська взаємодія з батьками.

7.5. Медико-соціальні умови.

– створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей;

– функціонування медичного кабінету;

– забезпечення медичним обслуговуванням та домедичною допомогою (сестрою медичною старшою);

– дотримання протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи з дітьми, батьками, працівниками;

– проведення фізкультурно-спортивної роботи в різних формах;

– наявність фізкультурно-спортивного обладнання для розвитку рухових якостей дітей;

– здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (два рази на рік);

– проведення контролю за станом здоров’я дітей;

– створення умов для якісного харчування: збалансованість, виконання натуральних норм, дотримання санітарно-гігієнічних умов;

– сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок у дітей в процесі харчування;

– контроль за організацією харчування;

– вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням універсального дизайну.

VІІІ. Системи та процедури управління закладом дошкільної освіти

8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти: програма розвитку, план роботи закладу, розгляд результатів діяльності на педрадах, співпраця з батьками.

8.2. Ефективність кадрової політики: укомплектованість кадрами, створені умови для підвищення кваліфікації, впровадження інновацій, застосування морального та матеріального заохочення, методичний супровід, формування корпоративної культури.

8.3. Організація єдиного інформаційного простору: сайт закладу, інформаційні стенди.

8.4. Діяльність органів громадського самоврядування: загальні збори, батьківське самоврядування, орган самоврядування працівників закладу.

ІХ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

9.1.Дотримання педагогічними працівниками вимог академічної доброчесності: посилання на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, відомості.

9.2. Обізнаність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності – плагіат, фальсифікація, списування, необ’єктивне оцінювання.

Опитувальник

щодо рівня вивчення педагогічної майстерності педагога

Мета: виявлення рівня методичної підготовки вихователя

Референтна група: вихователі із педагогічним стажем роботи від 0 до 25 років.

Термін проведення: жовтень-листопад.

Бланк опитувальника

1. П. І.Б. ___________________

2. Яку посаду займає ___________________

3. Педагогічний стаж ___________________

4. На якому рівні ви володієте нижче перерахованими вміннями?

Бланк опитувальника

№ п/пМетодичні вміння вихователяВолодію повністюВолодію частковоПотребую допомоги
1.Проведення нестандартних занять
2.Проведення інтегрованих занять
3.Володіння методикою проведення занять різних за напрямом
4.Робота з розвитку мовлення протягом дня
5.Використання ТЗН в освітньому процесі
6.Розв’язування проблемних ситуацій
7.Диференційований підхід до навчання та розвитку дітей
8.Індивідуальна робота з дітьми.
9.Організація практичної діяльності дітей на заняттях
10.Організація ігрових ситуацій на занятті.
11.Виховна робота під час освітнього процесу
12.Організація сюжетно-рольових ігор.
13.Робота з розвитку творчих здібностей дітей
14.Вивчення та впровадження елементів досвіду колег
15.Впровадження інноваційних технологій
16.Використання інтерактивних методів навчання
17.Знання форм роботи з батьками
18.Уміння провести батьківські збори
19.Створення розвивального середовища на занятті

Діагностичний опитувальник педагога щодо рівня організації освітнього процесу

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності.

Референтна група: педагогів із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення:

Бланк опитувальника

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

2. Посада ___________________

3. Педагогічний стаж ___________________

Види методичної діяльностіСамооцінка педагога
Відчуваю утрудненняВолодію питаннямМожу допомогти колегам
1. Цільовий компонент
Визначення мети заняття
Визначення мети освітнього заходу
Визначення мети планування
Визначення мети будь-якої діяльності
2. Змістовий компонент
Засвоєння ідей і понять сучасної психолого-педагогічної науки (дошкільне виховання)
Оволодіння змістом Б.К., освітньої програми
Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями
Оволодіння передовим досвідом навчання
3. Проектований компонент
Розподіл матеріалу теми блоку за різними видами діяльності
Складання плану на день, конспекту занять
Підбір навчального матеріалу до заняття
Вибір структури заняття
Підбір дидактичного матеріалу
Вибір форм і методів навчання
4. Організаційний компонент
Постановка мети заняття і забезпечення її реалізації
Організація сприйняття того, що вивчається
Організація закріплення і застосування на практиці отриманих знань
Організація колективної діяльності на занятті
Поєднання індивідуальної і групової діяльності дітей
Підтримання необхідного темпу заняття
Організація індивідуально-диференційованого підходу до дітей.
Використання елементів проблемного навчання: створення проблемної ситуації;
5. Контрольно-оціночний компонент
Визначення з кожної теми обов’язкового для дітей обсягу знань, умінь та навичок відповідно до вимог Б.К.
Застосування критеріїв оцінювання досягнень дітей
Самоаналіз власної освітньої діяльності

МЕТОДИЧНА КАРТА ВИХОВАТЕЛЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Дата народження

3. Освітній заклад

4. Посада

5. Освіта за дипломом, який вуз закінчив

6. Стаж педагогічної роботи

7. Підвищення кваліфікації

Курсова перепідготовкаАтестація
Рік проходженняМісце проходження № посвідченняРік атестаціїНаслідки атестації

8. Участь у роботі районних методичних об’єднаннь, семінарах

( презентації, виступи, лекції , тощо)

9. Проведення відкритих освітніх заходів на базі закладу

10.Участь у методичних заходах закладу.

11. Участь в конкурсах з професійної майстерності.

12. Розробка дидактичного та методичного матеріалу.

13. Робота з батьками вихованців

14. Узагальнення власного досвіду

15. Наявність друкованих робіт у педагогічних та методичних виданнях

16. Рівень володіння сучасними інформаційними технологіями та використання їх в освітньому процесі.

17. Які педагогічні та методичні доробки педагога можуть бути впроваджені в роботу його колег.

18.Робота з молодими вихователями ЗДО (наставництво)

Лист реєстрації досягнень дитини

Вік дитини_______

Дата обстеження на початок року___________

Дата обстеження на кінець року_____________

Вихователі:______________________________

Бали: 2, 1, 0

Початок року - (зелена позначка)

Кінець навчального року - (червона позначка)

№№Показники розвитку дитинивересеньтравень
1.Ігрова діяльність (середній показник)
- Сюжетно-рольова гра
- Дидактична гра
- Конструктивно-будівельна гра
- Самостійні ігри
- Рухливі ігри (естафети)
2.Художньо-зображувальна діяльність(середній показник)
- малювання
- аплікація
- ліплення
- конструювання
3.Музично-театралізована діяльність(середній показник)
- музично-ритмічні рухи
- сприйняття музики
- співочі навички
- музикування
- театралізація
4.Розвиток рухової активності(середній показник)
- дрібна моторика
- загальна моторика: біг
стрибки
рівновага
повзання
кидання в ціль
5.Мовлення дитини(середній показник)
- культура мовного спілкування
- звуковимова
- лексика
- граматична правильність вимови
- зв’язне мовлення
- знання елементів грамоти
- вміння проводити звуковий аналіз слів
6.Сенсорно-пізнавальний розвиток(середній показник)
- розрізняння кольорів
- форма предметів(геометричні фігури)
- величина(довжина, ширина, висота, товщина)
- орієнтир в часі(пори року, частини доби)
- уявлення про множину(більше, менше,порівну, однаково)
- кількісна та порядкова лічба
- знання цифр
- орієнтування в просторі
7.Уявлення про світ природи(середній показник)
- космос: планета Земля
- природа планети Земля(річки, моря, океани, гори, пустелі, ліси, вулкани)
- тваринний світ
- рослинний світ
- природні явища
- екологічні знання
8.Соціальний розвиток(середній показник)
- сім’я як цінність
- культура поведінки серед людей
- уявлення про статево-рольові стандарти гендерної поведінки
- уявлення про відомі професії
- уявлення дитини про гроші,їх цінність, можливості використання
- уявлення про рідний край, символи країни, столицю України
9.Безпечна поведінка(середній показник)
- знання правил протипожежної безпеки
- уявлення про правила дій під час пожежі
- знання правил дорожнього руху
- правила поведінки в транспорті, на зупинках
- правила безпечної поведінки з незнайомцями
- уявлення про корисну і шкідливу їжу

Діагностична карта рівня сформованості базових якостей особистості старшого дошкільника

група______________________

вік дітей___________________

вихователь_________________

дата обстеження ____________

Оцінка: 2 б.-високий рівень, 1 б. – середній рівень 0 б. – низький рівеньПрізвище, ім’я дитини
Базові якості дитини
1.СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ - помічати істотне
- виділяти однакове
- помічати відмінне
- самостійно робити висновки
- розвиток зорового аналізатора
- тактильного
- смакового
- нюхового
2. ДОПИТЛИВІСТЬ - бажання пізнавати нове(дитячі запитання)
- уміння знаходити нову інформацію
- перевіряти дослідницьким шляхом
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - готовність відповідати за свої дії
- серйозне ставлення до обов’язків
- дотримання слова
- партнерська взаємодія
4.САМОСТІЙНІСТЬ
- незалежність в самообслуговуванні
- ініціативність в різних видах діяльності
- прийняття самостійних рішень
- виявлення критичності і самокритичності
- відстоювання власної думки
- вирішення завдання без допомоги дорослого
- реалізація задуманого
5. МІЖОСОБИСТІСНА ЗЛАГОДА - вміння узгоджувати спільні дії
- сприймати пропозиції інших
- вживання слів вибачення, примирення
- дружні стосунки з однолітками
6.СПРАВЕДЛИВІСТЬ - має уявлення про справедливість
- поводження чесне, правдиве
- переступає через своє « не хочу»
- адекватна самооцінка
7. ЧУЙНІСТЬ - вміння визначати настрій людини(зі слів, жестів,пози)
- вміння висловлювати співчуття, підтримку
- прихильне доброзичливе ставлення до людей
8.МІЖОСОБИСТІСНЕ ПАРТНЕРСТВО - знати значення слів «моє-твоє-наше»
- вміти ділитися, просити, миритися
- висловлювати свої пропозиції
- вміти дружити
9.ШАНОБЛИВІСТЬ - бути привітним
- знати лагідні слова
- вміти вітатися, дякувати
- бажання допомогти
10. КРЕАТИВНІСТЬ - прагнення до творчості
- вміти повторювати зразок та привносити нові елементи
- опробовувати нові ідеї

(за рекомендаціями посібника «Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах ДНЗ» авт..колектив Г.біленька, Н.Гавриш, С.Нечай…2015р Інститут проблем виховання НАПН України)

Анкетування:

«Готовність педагога до інноваційної діяльності»

Мета:виявити рівень педагогічної готовності до впровадження інноваційних технологій.

Референтна група: педагоги із педагогічним стажем роботи від 5 до 35 років і більше.

Термін проведення: вересень-жовтень.

Бланк опитувальника

1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності?

 • Так
 • ü Ні

2.Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати які-небудь новинки у своїй роботі?

 • Жодного разу
 • 1-5 разів
 • 6-10 разів
 • 11-20 разів

3.Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій?

 • Недостатнє матеріальне забезпечення
 • Надмірна насиченість матеріалу
 • Психологічна неготовність учнів до сприйняття інновацій
 • Поспішне впровадження
 • Консерватизм в освіті
 • Погане володіння комп’ютером
 • Нестача часу
 • Не досконале знання психології дитини

4.Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність?

 • Розвиває інтерес учнів до вивчення предмета
 • Можливість вчителю проявити себе
 • Можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми
 • Бажання дізнатись щось нове

5.Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають створенню нового:

 • Невпевненість у позитивному результаті
 • Заважають сумніви, чи зможу я бути успішним з інноваційної чи експериментальної роботи
 • Ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому Немає впевненості, що нове буде краще старого
 • Нічого

6.Які нові технології Ви могли б застосувати за сприятливих умов?

 • Проектні технології
 • Особистісно-орієнтоване навчання
 • Інтегроване навчання
 • Випереджальне навчання
 • Інше

3. Якими діагностичними методами Ви володієте вільно?

 • Тестовими
 • Анкетування
 • Спостереження
 • Презентації

7.Якими ознаками готовності до створення новацій Ви володієте?

 • Прагнення пізнати нове
 • üБажання експериментувати
 • Креативність
 • Попередній досвід

8.Чому Ви віддаєте пріоритет у цілях і цінностях життя?

 • Здоров’ю
 • Можливостям самовдосконалюватися
 • Сімейному добробуту
 • Цікавому колу надійних друзів

9.Що ви вважаєте головною складовою успіху?

 • Впевненість у собі
 • Чітке бачення мети
 • Самомету, наполегливість
 • Пошук та внесення новизни

АНКЕТА

«Готовність вихователя до здійснення освітнього процесу»

(ПІБ педагога)_______________________________________________________________

К р и т е р і їСамооцінкаАдміністраціяСередній показник
01230123
1.Психологічна (особисті якості вихователя)
-Емоційні(здатність управляти своїми емоціями, володіти собою)
-Прогностичні (здатність намічати перспективу в роботі)
-Комунікативні (здатність спілкуватися з дітьми)
-Креативність (здатність до творчості)
-Перцептивні (професійна зрілість,спостережливість)
2.Науково-теоретична
-Усвідомлення необхідності самоосвіти (володіння нормативною базою)
-Мотивація (прагнення до самовдосконалення)
-Самоосвітня діяльність (пошук інформації з метою саморозвитку)
-Результативність(використання інновацій, ефективність педагогічного досвіду)
3.Практична
- Знання змісту діяльності вихователя відповідно до вимог програми
- Знання форм роботи та методів навчання
- Якість планування(відповідність програмі, віковим особливостям дітей)
- Уміння об’єктивно діагностувати знання, уміння та навички дітей
- Організація розвивального середовища(створення ігрового середовища відповідно до вимог програми)

Психологічна готовність: 15-13 балів – високий рівень, 12-10 –достатній, 9-7 – середній, 6-0 – низький

Науково-теоретична готовність: 12-10 балів – високий рівень,9-8 –достатній,7-6 – середній, 5-0-низький

Практична готовність: 15-13 балів – високий рівень, 12-10 –достатній, 9-7 – середній, 6-0 – низький

Кiлькiсть переглядiв: 67