/Files/images/IMG_0003.jpg

І.Загальні положення

1.1. У зв’язку із затвердженням території Дергачівської міської територіальної громади та набуттям Дергачівською міською радою, обраною на перших місцевих виборах 25.10.2020 повноважень щодо здійснення видатків на освіту та прийняттям прав засновника, відповідно до статті 143 Конституції України, частин третьої, четвертої статті 11 Цивільного кодексу України, частин першої, другої, п’ятої статті 60, підпунктів 1, 4, 9 пункту 6-1 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 "Калинка" Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області перейменовано в Дергачівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 1 «Калинка» Дергачівської міської ради Харківської області (далі – заклад дошкільної освіти).

1.2. Форма власності закладу дошкільної освіти - комунальна.

1.3. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Заклад дошкільної освіти як суб’єкт господарювання діє у статусі неприбуткового закладу, що не має на меті отримання прибутку (доходів).

1.4. Організаційно правова форма закладу освіти – комунальний заклад.

1.5. Тип закладу –заклад дошкільної освіти комбінованого типу, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, спеціальні, інклюзивні, сімейні, прогулянкові для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами - від одного до семи (восьми) років), в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку, відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

1.6. Засновником закладу дошкільної освіти є Дергачівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи – 00433354) (далі – Засновник) від імені Дергачівської міської територіальної громади. Заклад дошкільної освіти є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. Галузеву політику та розвиток закладу освіти забезпечує Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради (далі – Управління освіти). Повноваження Управління освіти щодо управління діяльністю закладу дошкільної освіти визначаються чинним законодавством України, відповідними рішеннями Засновника, розпорядженнями Дергачівського міського голови.

1.7. Засновник здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу дошкільної освіти, здійснює його матеріально-технічне забезпечення, будівництво й ремонт приміщень, сприяє організації санітарно-гігієнічного обслуговування й харчування здобувачів освіти.

1.8. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти: вулиця 1 Травня, будинок 27, місто Дергачі, Харківська область, 62303

1.9. Повне найменування закладу дошкільної освіти: Дергачівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 1 «Калинка» Дергачівської міської ради Харківської області.

Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: Дергачівський ЗДО № 1 «Калинка».

1.10. Власником майна є Дергачівська міська територіальна громада в особі Дергачівської міської ради.

1.11. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти інауки України, інших центральних органів виконавчої влади, нормативними актами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Положенням про заклад дошкільної освіти (далі – Положення), рішеннями Дергачівської міської ради, розпорядженнями Дергачівського міського голови, наказами Управління освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.12. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.13. Діяльність направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: Заклад дошкільної освіти діє у межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та цим Статутом.

1.14. У закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.15. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом дошкільної освіти та включає механізми забезпечення академічної доброчесності. Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей. Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів: систематичності та системності,

доцільності, прозорості моніторингових процедур та відкритості, безпеки персональних даних, об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу, відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

1.16. Система зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері дошкільної освіти, визначаютьсязаконами України«Про освіту», «Про дошкільну освіту».

1.17. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

‒ реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

‒ забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

‒ створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

‒ визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

‒ збереження дитячої субкультури;

‒ створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

‒ пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

‒ повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

‒ компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

‒ надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

‒ формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;

‒ збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

‒ виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення дородини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

‒ виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.18. Принципами освітньої діяльності закладу дошкільної освіти є:

‒ дитиноцентризм;

‒ демократизм;

‒ забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

‒ забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

‒ розвиток інклюзивного освітнього середовища;

‒ цілісність і наступність системи освіти;

‒ прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

‒ відповідальність і підзвітність закладу дошкільної освіти перед суспільством;

‒ академічна доброчесність;

‒ академічна свобода;

‒ академічна, кадрова та організаційна автономія закладу дошкільної освіти у межах, визначених законом;

‒ гуманізм;

‒ єдність навчання, виховання та розвитку;

‒ формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

‒ невтручання політичних партій в освітній процес;

‒ невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

‒ доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

1.19. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 110 місць. Заклад дошкільної освіти може мати у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими (одновіковими, різновіковими) та/або сімейними (родинними) ознаками відповідно до рішення керівника закладу дошкільної освіти. Формування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній вихованців, які перебувають між собою в сімейних (родинних) стосунках незалежно від ступеня їх споріднення.

Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

Засновник закладу дошкільної освіти може встановлювати граничну чисельність вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку для дітей раннього та передшкільного віку та групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

2.3. Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у закладі дошкільної освіти приймається директором закладу дошкільної освіти за погодженням зУправлінням освіти на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі зінвалідністю, або особи, яка їх замінює, висновку інклюзивно-ресурсного центру.

2.4. Наповнюваність груп дітьми відповідає потужності закладу дошкільної освіти та санітарним нормам.

2.5.Прийом дітей в групи здійснюється директором протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей до закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням засновника.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру та індивідуальна програма реабілітації для дітей зособливими освітніми потребами.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

2.6. Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

‒ проживають на території обслуговування комунального закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником;

‒ є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

‒ є дітьми працівників закладу дошкільної освіти;

‒ належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

‒ належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

‒ перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

‒ діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

‒ мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

2.7. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої та формування новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного комунального закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із закладу дошкільної освіти до іншого закладу відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

2.8. За вихованцем зберігається місце у закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

‒ у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

‒ у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

‒ на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

2.9. Відрахування вихованців із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

‒ за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

‒ на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

‒ у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

‒ у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

‒ у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування. Забороняється відрахування дитини із закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

2.10. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

ІІІ.Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування вньому дітей встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин: з 7.00 години до 19.00 години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.3. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи вранкові та вечірні години.

3.4. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти визначається директором згідно із затвердженим режимом роботи.

ІV.Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня ізакінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми та плану роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період.

4.3. План роботи на навчальний рік і оздоровчий період закладу дошкільної освіти погоджується педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.

4.4.У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. У закладі дошкільної освіти освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти для формування освітньої програми може використовувати освітні програми, рекомендовані МОН. Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

4.6. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу. Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником закладу дошкільної освіти до початку навчального року.

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог і затверджується директором закладу дошкільної освіти. Зміна розкладу занять без дозволу адміністрації недопускається.

4.8. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, якіне визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише на основі угоди міжбатьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти умежах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

V.Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

5.1. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України«Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших актів законодавства.

5.2. Відповідальність за організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновника та директора закладу дошкільної освіти. Норми та порядок організації харчування дітей у закладі освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.3. У групах з короткотривалим перебуванням дітей (менше 6 годин) організація харчування визначається за домовленістю з батьками абоособами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу дошкільної освіти.

VI.Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

6.1. Заклад дошкільної освіти створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку дітей, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

6.2. Вихованці закладу дошкільної освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, за наявності медичного працівника, який входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3. Контроль за охороною здоров’я дітей здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VІІ.Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освiтнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, директор закладу дошкільної освіти, вихователь-методист, педагогічні працівники, керівники гуртків, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, соціальний педагог, асистент вихователя інклюзивної групи (якщо створена інклюзивна група), помічники вихователів, практичний психолог, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі учасники освітнього процесу можуть бути відзначені державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та матеріального заохочення працівників освіти відповідно дозаконодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти на:

‒ доступну та безоплатну дошкільну освіту;

‒ безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

‒ захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

‒ безоплатне медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти;

‒ захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

‒ здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

‒ обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

‒ звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

‒ брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

‒ захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

‒ інші права, які не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

‒ виховувати у дітей любов до Вітчизни, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

‒ забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

‒ постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

‒ поважати гідність дитини;

‒ виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення достарших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин ірідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу абосередню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України пропрацю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

‒ на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

‒ на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

‒ проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

‒ вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

‒ на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства України;

‒ об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

‒ на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії тапедагогічного звання;

‒ на захист професійної честі та власної гідності;

‒ інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

‒ виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження директора, що не суперечать законодавству України;

‒ дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

‒ забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного тапсихологічного насильства;

‒ брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

‒ співпрацювати з сім’ями вихованців закладу дошкільної освіти зпитань навчання і виховання дітей;

‒ сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

‒ виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність зазбереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно іззаконодавством України. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується директором закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

7.13.Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка проводиться, як правило, не менш одного разу на п’ять років відповідно доТипового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Медичні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка проводиться, як правило, не менш одного разу на п’ять років відповідно Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, невиконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором відповідно до законодавства України.

7.15.Інші працівники мають права та обов'язки, визначені законодавством України. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою або робочою інструкцією, яка затверджується директором закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

VІІІ. Управління закладом дошкільної освіти

8.1.Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його Засновником та управлінням освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради.

8.2. Засновник закладу дошкільної освіти в межах його компетенції або уповноважена ним особа:

‒ затверджує статут закладу дошкільної освіти, його нову редакцію;

‒ укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу дошкільної освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та цим статутом;

‒ розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу дошкільної освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та цим статутом;

‒ затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу дошкільної освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

‒ здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу дошкільної освіти;

‒ здійснює контроль за дотриманням цього статуту;

‒ забезпечує створення в закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

‒ здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

‒ реалізує інші права, передбачені законодавством та цим статутом.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження піклувальній раді закладу дошкільної освіти.

8.3. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Дергачівським міським головою.

Директор закладу дошкільної освіти:

‒ організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

‒ забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

‒ здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

‒ видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

‒ забезпечує та контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

‒ щороку звітує про освітню, методичну, економічну іфінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

‒ здійснює інші повноваження, передбачені законом, установчими документами закладу дошкільної освіти, цим Статутом та рішеннями засновника.

При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, та встановлених чинним законодавством України, директор закладу дошкільної освіти несе відповідальність у встановленому порядку згідно з діючим законодавством України.

8.4. Постійно діючим колегіальним органом у закладі дошкільної освіти єпедагогічна рада. Керівник закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

‒ схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

‒ розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;

‒ визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

‒ затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

‒ затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію наказами директора закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох нарік.

8.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

‒ органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти єзагальні збори колективу закладу дошкільної освіти, якіскликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори трудового колективу:

‒ розглядають та схвалюють проект колективного договору;

‒ затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

‒ визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

‒ обирають комісію з трудових спорів;

‒ вирішують інші питання, що не суперечать законодавству України.

8.6. У закладі дошкільної освіти може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками вихованців як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів дітей, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та цим статутом.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах групи, закладу освіти, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти.

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу або діяльності закладу дошкільної освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

Працівники закладу дошкільної освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

8.7.Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу на визначений засновником строк.

8.8. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу дошкільної освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу дошкільної освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

8.9. Піклувальна рада:

‒ аналізує та оцінює діяльність закладу дошкільної освіти і його директора;

‒ розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти та аналізує стан їх виконання;

‒ сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені Законом;

‒ проводить моніторинг виконання кошторису закладу дошкільної освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором закладу освіти;

‒ має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу дошкільної освіти;

‒ може вносити засновнику закладу дошкільної освіти подання про заохочення директора закладу дошкільної освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

‒ здійснює інші повноваження, визначені законом.

8.10. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу дошкільної освіти, органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, депутатів Дергачівської міської ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити працівники закладу дошкільної освіти, для якого вона утворюється.

8.11. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом дошкільної освіти з правом дорадчого голосу.

Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу дошкільної освіти.

ІХ.Матеріально-технічна база

9.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладу дошкільної освіти визначаютьсязаконами України«Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами законодавства.

9.2. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.

9.3. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю Дергачівської міської територіальної громади та закріплене за ним на праві оперативного управління.

9.4. Заклад дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованого закладу дошкільної освіти або такого, діяльність якого зупинена, відповідно до рішення засновника може бути використане виключно для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства. Відповідне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення комунальної власності на таке майно.

9.6. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними й санітарно-гігієнічними нормами й правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

9.7. Виключно засновник вирішує питання відчуження основних фондів закладу дошкільної освіти, списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти, надає дозвіл на передачу в оренду та погоджує умови договорів оренди майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти.

9.8. Заклад дошкільної освіти має право з дозволу засновника або уповноваженого ним органу списувати з балансу в установленому порядку споруди, які йому належать, устаткування, інші матеріальні цінності.

X. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно доБюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

‒ засновника;

‒ державного та бюджету громади, що надходять у розмірі, не нижчому відпередбаченого нормативами фінансування закладу дошкільної освіти;

‒ батьків або осіб, які їх замінюють;

‒ благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

‒ інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.3.Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

10.4. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій закладу освіти.

10.5. Штатний розпис закладу дошкільної освіти розробляється на основі типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором закладу освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

10.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через бухгалтерську службу Управління.

10.5. Кошти, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

XІ. Міжнародне співробітництво

11.1. Заклад дошкільної освіти відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з освітніми закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами якнатериторії України, так і за її межами.

XII. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

12.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

12.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного зосвітнім процесом, проводиться відповідно до законодавства України.

12.4. Засновник або уповноважений ним орган мають право проводити планові та позапланові перевірки діяльності закладу дошкільної освіти.

XIII. Ліквідація та реорганізація закладу дошкільної освіти

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу дошкільної освіти приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

У разі припинення діяльності закладу дошкільної освіти (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Дергачі.

13.2. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється комісією з припинення, призначеною органом, що прийняв рішення про припинення.

13.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає на затвердження в установленому порядку.

13.4. При реорганізації чи ліквідації закладу дошкільної освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав таінтересів відповідно до законодавства про працю України.

13.5. Заклад дошкільної освіти як юридична особа вважається таким, що припинився з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

ХІV. Заключні положення

14.1. Внесення змін до статуту закладу дошкільної освіти оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Засновник закладу дошкільної освіти або уповноважений ним орган затверджує нову редакцію статуту закладу дошкільної освіти.

Зміни до статуту закладу дошкільної освіти, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Кiлькiсть переглядiв: 28