/Files/images/IMG_0001.jpg

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………… 3

РозділІ.Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання(набуті компетентності) …………………………………………. 5

Розділ ІІ.Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації………………………………………………………

Розділ ІІІ.Форми організації освітнього процесу…………………………….

Розділ ІV.Система внутрішнього забезпечення якості освіти ………………

Вступ

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Дергачівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 1 "Калинка" Дергачівської міської ради Харківської області у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність назабезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 1 "Калинка" Дергачівської міської ради Харківської області (далі ЗДО) на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №33 від 12.01.2021.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

– загальний обсяг навантаження та очікуванірезультати навчання (набуті компетентності);

– перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

– форми організації освітнього процесу;

– систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

– формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

– виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

– розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

– забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;

– створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;

– забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

– створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;

– турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;

– максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;

– творча організація (креативність) освітнього процесу;

– варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;

– забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;

– єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

– забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;

– організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;

– забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;

– корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;

– підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за гуманітарним пріоритетним напрямом та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

– створення умов для фізичного, духовного, психічного, та соціального благополуччя дітей;

– вдосконалення якості освітнього процесу шляхом системного аналізу та вирішення завдань формування соціально-моральних цінностей особистості;

– впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.

1.Формування базових якостей особистості дитини-дошкільника через засвоєння різних життєво необхідних компетенцій відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Вдосконалення роботи щодо реалізації завдань національно- патріотичного виховання дітей засобами художньо-естетичного розвитку.

( зображувального, музичного, літературного та театралізованого мистецтва)

3. Поглиблення просвітницької роботи з формування екологічної культури та системи цінностей вихованців та їх батьків, орієнтованих на збереження природи та здоров’я людини, мотивації до здорового способу життя.

4. Вивчення та впровадження сучасної системи внутрішнього моніторингу за якістю освітнього процесу та розвитку конкретної дитини.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компоненту дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

- компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

- надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;

- формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;

- забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у Дергачівському закладі дошкільної освіти комбінованого типу № 1 "Калинка" Дергачівської міської ради Харківської області здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради ЗДО (протокол №1 від 01 вересня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Інваріантна складова здійснюється за програмами, які і визначаютьочікувані результати навчання здобувачів освіти:

- «Дитина»: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев'юк; авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна (та ін.); Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. , рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист від 23.20.2020 №1/11- 4960)

- «Впевнений старт»: Освітня програма для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку[Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитин­ства, 2017.

Програми і посібники для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби:

- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей із ФФНМ: програмно-методичний комплекс» Ю.В.Рібцун, 2014, «Мандрівець»;

- "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення", Рібцун Ю. В., 2012, «Мандрівець».

- Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення»/І.В.Кравцова, Л.Л.Стахова. – Тернопіль : Мандрівець, 2020.-80с.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

- «Україна – моя Батьківщина», парціальна програма, Мандрівець 2016

(лист Міністерства освіти і науки України від 25.03.2016 №2.1./12-85);

- «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627;)

-

- «Англійська мова для дітей віком від 3 до 6 років»: Парціальна освітня програма Мишкова І. В., Савлук Г. І., Ножовнік О. М. «Шкільний світ» Лист ІМЗО від 01.12.2016 № 2.1/12-Г-837

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85). Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021-2022 навчальному році у Дергачівському ЗДО №1 «Калинка» функціонуватиме 6 груп за 5-денним робочим тижнем:

1 - І молодша група загального розвитку – для дітей третього року життя, з 10,5-годинним режимом роботи;

1 – ІІ молодша група загального розвитку – для дітей четвертого року життя з 12-годинним режимом роботи;

1 - середня група компенсуючого типу (логопедична для дітей 5-го року життя з вадами мовлення), з 10,5-годинним режимом роботи;

1 - середня група загального розвитку з дітьми з особливими освітніми протребами (за індивідуальним планом навчання), з 10,5-годинним режимом роботи;

1 - старша група компенсуючого типу (логопедична для дітей 6-го року життя з вадами мовлення), з 10,5-годинним режимом роботи;

1 - короткотривала - для дітей четвертого, п’ятого, шостого років життя, з 6-годинним режимом роботи.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (лист від 24.12.2015 № 1199 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до гранично допустимого навчального навантаження»), рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (лист від 05.06.2018 № 747 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Харківської області» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 10,5 та 12- годинним перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960.

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6(7) років)
Розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом 1 1* 2 2* 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 2 - 3 -
Здоров’я та фізичний розвиток2 2* 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 15 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 3 - хореографія - англійська мова - образотворча діяльність - конструювання - шахи (старша група) - інші - 1 з них: 1 з них: 1 з них:
Максимальна кількість занять на тиждень4 10 14 15 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 3,5 5,3 8,3

Примітки:

1. Заняття по ознайомленню із соціумомплануються в І молодшій та середній групах окремо від мовленнєвих.

2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей у І молодшій групі. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 10,5-годинним перебуванням

(5 – денний робочий тиждень) за програмою «Впевнений старт», рекомендованою МОН України від 01.08.2017 № 1/11-7684

Діяльність, організована дорослим з усіма дітьми (у формі заняття) Орієнтовна кількість занять на тиждень у молодшій групі (від 3 до 4 років) Орієнтовна кількість занять на тиждень у середній групі (від 4 до 5 років) Орієнтовна кількість занять на тиждень у старшій групі (від 5 до 6 (7) років)
Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі людей (у тому числі особистісний розвиток)1 1 2 2
Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі природи 1 1 2
Художньо-естетична діяльність (музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література)2 4 5 6
Пізнавально-дослідницька діяльність: елементарні математичні уявлення3 1 1 2
Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота)4 2 3 3
Здоров’язберігальна, рухова діяльність5 2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків (наприклад): - хореографія - англійська мова - образотворча діяльність - конструювання - шахи (старша група) - інші 1 з них: 1 1 з них: 1 1 з них 1
Максимальна кількість занять на тиждень 12 13 16
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 3,5 5,3 8,3

Примітки:

1. Пізнавально-дослідницька діяльність (у світі людей, особистісний розвиток) проводиться у формі спеціально організованих занять та ігрової діяльності (ігровий тренінг, різні види ігор), роботи з коректурними таблицями тощо. Ігрові форми роботи (ігровий тренінг) не враховані у загальну кількість занять.

2. Заняття з художньо-естетичної діяльності(музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література) проводяться предметні (на вивчення нової теми, формування нових умінь та навичок) та інтегровані. Варіанти інтеграції може обирати сам вихователь, або скористатися запропонованим форматом організації спільної діяльності вихователя з дітьми (карта активності тижня), що наведена у програмі «Впевнений старт».

3. Пізнавально-дослідницька діяльність (а саме формування елементарних математичних уявлень) проводиться як під час окремих (предметних занять), так у межах інтегрованого заняття. У програмі «Впевнений старт» запропоновано проведення інтегрованого заняття, у межах якого реалізуються завдання з формування елементарних математичних уявлень та конструювання.

4. Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота) у формі заняття здійснюється відповідно до обраного типу: предметне чи комплексне. У програмі «Впевнений старт» запропоновано проведення інтегрованого заняття, у межах якого реалізуються завдання з мовленнєвої та художньо-естетичної діяльності.

5. Заняття з фізичної культури (здоров’язберігальна, рухова діяльність) не враховуються в загальну кількість занять на тиждень.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється з урахуванням рекомендацій листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до гранично допустимого навчального навантаження».

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти:

Освітня лінія Результати освітньої діяльності
Особистість дитини Освітній потенціал компетентності реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, пізнавальній, образотворчій). Виявляється в особистісних якостях дитини — від елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого внутрішнього світу (думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, ідеалів, цілей, прагнень) до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості (пізнавальної активності, емоційної сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, оптимістичними переживаннями, реалістичними намірами). Особистісну компетентність характеризує сформованість самосвідомості: ідентифікації себе зі своїм «Я», позитивної самооцінки, домагання визнання іншими її чеснот, уміння співвідносити «хочу» (мотиви, наміри), «можу» (знання, вміння навички), «буду» (регуляція поведінки та діяльності), здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі; орієнтування у своїх основних правах і обов’язках.
Дитина в соціумі Має уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі; уявлення про себе як члена громади, суспільства; уявлення про свою сім’ю, родину, рід, рідну домівку, заклад дошкільної освіти, Батьківщину; знає і розповідає про державні та національні символи України, звичаї, традиції сім’ї та українського народу. Усвідомлює свою роль (у сім’ї, групі однолітків, місцевій громаді). Знає, що прізвище вказує на належність дитини до свого роду, родини, а ім’я — на її індивідуальність та неповторність, знає про окремі традиції і звичаї попередніх поколінь. Усвідомлює необхідність дотримання соціальних норм моралі й виявляє повагу до прав і свобод людини. Розуміє переваги розв’язання конфліктів, суперечок мирним шляхом. Демонструє відкритість до спілкування та взаємодії з представниками різних національностей і культур.
Дитина в природному довкіллі Дитина здатна до доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формується у просторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльності; дитина мотивована на цінності сталого розвитку (дружні стосунки між людьми, раціональне використання природних ресурсів тощо). Виявляє небайдужість до природоохоронної діяльності дорослих, бажання брати участь у проведенні заходів, спрямованих на підтримку цінностей сталого розвитку.
Дитина у світі мистецтва Дитина здатна практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності. Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є елементарна обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-продуктивній, музичній, театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності; прагнення сприймати мистецтво.
Гра дитини Здатність дитини до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в узагальненій формі.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Здатність дитини використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко-математичної і дослідницької діяльності. Результатом є наявність пізнавальної мотивації, базису логіко-математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь і навичок (аналізу, порівняння, узагальнення, здійснення самоконтролю), пізнавальний досвід, що накопичується і використовується в різних видах дитячої діяльності.
Мовлення дитини Розуміє, що в Україні українська мова є державною; усвідомлює звуковий склад рідної мови, спираючись на розвинений фонематичний слух і мовленнєве дихання. Має збалансований запас слів із різних освітніх напрямів, що дає змогу добирати найбільш точні слова відповідно до ситуації мовлення; знає і називає ознаки, якості, властивості предметів, явища, події. У словнику наявні слова всіх частин мови, різного типу творення, слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова; фразеологічні звороти; знає прислів’я, і приказки, утішки, загадки, скоромовки, форми звертання до дорослих і дітей. Має елементарні знання норм культури мовлення (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент тощо). Дитина здатна до спілкування з однолітками і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатна підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажанні, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію. Вміє відтворювати художньо-естетичні враження від сприйняття літературних і фольклорних творів засобами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, достатній для художньої комунікації рівень літературної обізнаності.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Дошкільна зрілість визначається сформованістю фізіологічних якостей та психічних процесів:

фізіологічних, що забезпечують більш досконалу моторику складних рухів, витривалість, розвиток силових якостей, спритність у руховій діяльності, орі­єнтацію в просторі та вдосконалення дрібної моторики;

емоційних, що надають дитині можливість виявити свій стан, настрій, розви­нути та проявити пізнавальні, етичні та естетичні емоції;

когнітивних процесів, що надають дитині можливість пізнавати світ та бути активним суб’єктом пізнання (функціонування всіх когнітивних процесів сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, уяви);

вольових процесів, що надають дитині якісно нову можливість довільної регу­ляції поведінки та діяльності та характеризують новий етап розвитку психіч­них процесів – довільність.

Якісний розвиток всіх психологічних досягнень дитини, що характеризу­ється у комплексному визначенні «дошкільна зрілість» передбачає здат­ність дитини проявити особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності: грі, пізнавальній, художньо-образній (малювання, ліплен­ня, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях.

Виходячи з основних завдань програми - набуття дітьми компетентностей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, маємо на меті формувати у наших дошкільників особистісні базові якості, а саме:

Спостережливість – базова якість особистості, що має надзвичайне значення для збагачення знань, інтелектуального розвитку і набуття життєвого досвіду, що виявляється в умінні помічати істотне, виділяти однакове, схоже, відмінне, особливе; здатності вивчати, аналізувати, зосереджуватись на чомусь протягом певного часу. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: спостереження дає нам багато нових знань. Але для того, щоб правильно спостерігати, треба бути уважним, вміти порівнювати, встановлювати зв’язки, робити висновки. Спостереження бувають різними: за природою, людьми, подіями, собою тощо. Якщо ти до всього байдужий, ти ніколи не станеш спостережливим.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, що спостереження –це джерело нових знань; спостерігати допомагають органи чуття, увага, мислення;

- уміє спостерігати, порівнювати; самостійно робити висновки.

- цінності: спостережливість, яка допомагає набути багато нових знань.

Допитливість – інтелектуально-психологічна якість особистості, її духовна потреба, що виявляється у прагненні до пізнання світу. Допитливих дітей зазвичай називають «чомусиками». Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: людині властива потреба в знанні, адже це дає їй можливість швидко зорієнтуватися в будь-якій ситуації. Без допитливості неможливо стати успішним учнем, а потім фахівцем у будь-якій професії. Без потреби в знаннях ніколи б не відбулося й найменших відкриттів у науці і практиці. Допитливість не є вродженою властивістю, над її розвитком треба постійно працювати.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, що на світі багато чого цікавого, але невідомого, про що можна дізнатися за допомогою запитань, дослідів, спостережень, читання, міркування. Вислів «Я думаю» (тобто передбачаю), відрізняється від «Я знаю» (володію фактами). Органи чуття допомагають мені пізнавати світ.

- уміє знаходити нову інформацію, застосовуючи різні способи: запитувати, міркувати; перевіряти дослідним шляхом, робити самостійно умовисновки.

- цінності: знання, які є фундаментом для вирішення будь-яких життєвих завдань і проблем.

Відповідальність – базова особистісна якість, що виявляється в готовності відповідати за свої дії, серйозному ставленні до обов’язків, здатності надавати перевагу обов’язку перед розвагою; дотримання слова. Формуванню відповідальності сприяють партнерська взаємодія та співробітництво. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: Свобода кожної людини обмежена власними обов’язками та свободою іншої людини. Отже, бути вільним, це зовсім не означає –робити все, що тобі заманеться. Кожен з нас відповідає за тих, хто від нього залежить. Відповідальність, з одного боку, обмежує свободу, а з іншого боку - дарує її.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає про свої обов’язки як члена дитячого колективу і члена родини (що я завжди повинен робити, що я не можу не робити); про те, яку людину називають відповідальною.

- уміє формулювати наміри своїх дій тадотримуватися слова; розуміє і вміє пояснювати різницю між «хочу», «можу» і «треба»; переступає через своє «не хочу»; виконує свої обов’язки.

- цінності: надійність даного тобою слова.

Самостійність – вольова якість особистості, яка полягає у здатності діяти незалежно від керівництва і допомоги ззовні, звертатися за нею в разі об’єктивної допомоги; ініціювати власні рішення, покладатися на свій життєвий досвід. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: щось у нашому житті відбувається саме по собі, на що людина вплинути не може, причому життю притаманна деяка повторюваність (пори року, зміна місяців, частини доби; кругообіг води в природі; природні явища тощо). Але дещо людина у своєму житті визначає й вирішує самостійно: приймає рішення, робить вибір, обирає друзів, спосіб життя, цінності, життєвий шлях, професію.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, що не все в житті залежить від людини; з тим, що відбувається в природі саме по собі, треба рахуватися; що моє «знаю і можу» буде зростати зі мною, якщо я докладу до цього зусиль;

- вміє формулювати свої наміри, обирає доцільний спосіб виконання завдання; звертається по допомогу за необхідності;

- цінність: власна незалежність і свобода дій, забезпечена умілістю.

Міжособистісна злагода – це особистісна моральна чеснота старшого дошкільника, в якій інтегровані когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий компоненти, що виявляються в знаннях дитиною норм і правил міжособистісної поведінки у соціальному середовищі, позитивному емоційно-ціннісному ставленні до них та вміннях їх застосовувати в процесі міжособистісної взаємодії з людьми; узгодженість взаємодії між людьми, які мають схожі цілі, цінності, потреби та інтереси, що виявляється у здатності діяти спільно, адаптованості членів групи, взаємній терпимості. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: кожна людина – не острів, вона має постійно взаємодіяти з іншими. Окремі види дій людині під силу виконати самостійно, а для виконання інших краще об’єднатися. «Разом» – дії на спільний результат, тоді як «поряд» − дії кожного учасника на свій особистий результат. Діючи поряд, розраховуєш тільки на себе. Коли діють разом, важливо вміти домовлятися.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, що в кожної людини можуть бути свої інтереси, бажання, потреби, думки, почуття, з якими треба рахуватися, коли робиш щось разом, бо вони іншій людині не менш дорогі за твої;

- вміє узгоджувати спільні дії, формулювати свої наміри, висловлює і сприймає пропозиції інших, вживає слова-погодження, слова-вибачення, слова-примирення;

- цінності: мир, лад, злагода у стосунках між людьми.

Справедливість – базова особистісна якість, що виявляється у здатності керуватися у взаємодії з іншими дітьми моральними правилами, вміннями орієнтуватися на правду як на соціально схвалювану чесноту, адекватно оцінювати дії інших з точки зору виконання загальноприйнятих норм та правил, власних дій з точки зору інтересів та поглядів іншої дитини чи колективу однолітків. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: якщо ти хочеш, щоб до тебе ставилися справедливо, то і сам маєш так само ставитися до іншого. Для цього треба вміти чесно й об’єктивно оцінити свої дії, дії однолітків, спільний результат; вміти відповідати за власні вчинки та колективні дії; прагнути говорити правду, не лукавити, не ховатися, не хитрувати, не вдаватися до вигадок та неправди.

Результат набуття базової якості дитиною:

- має уявлення про справедливість як здатність правильно оцінювати інших; розуміє необхідність дотримання всіма групових норм і правил, їх важливість для виконання спільної діяльності; знає як реагувати на несправедливе ставлення до себе, розуміє причину та намагається виправити ситуацію;

- уміє при взаємодії з іншими дитина поводитися чесно, правдиво, не утискує інтереси інших; у спільній діяльності та іграх справедливо розподіляє ролі, атрибути; керує своєю діяльність не за особистими інтересами, а інтересами інших; переступає через своє «не хочу»; виконує свої обов’язки;

- цінності: наявність позитивного емоційного забарвлення під час оцінювання власних справедливих дій та негативні емоції при несправедливих; переживання дитиною несправедливого ставлення не тільки до себе, а й до оточуючих; наявність адекватної самооцінки як важливого складника виховання справедливості.

Чуйність – моральна якість, що визначає суспільну спрямованість особистості та виявляється в турботі про потреби, запити й бажання оточуючих, уважності до їхніх інтересів, проблем; співчуття до навколишніх, готовності прийти на допомогу. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: кожній людині важливо відчувати, що всі навколо ставляться до неї тепло, по-доброму. Тому ми не лише сподіваємося на доброзичливість з боку інших, а й маємо бути добрими до всіх, хто нас оточує.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, як зі слів, жестів, пози ми можемо взнати про стан, настрій людини, тварини або іншої живої істоти;

- вміє висловлювати співчуття, підтримку, виявляти доброзичливість у взаєминах з однолітками;

- цінність: доброта, милосердя.

Міжособистісне партнерство − якість, яка дозволяє дитині взаємодіяти з усіма іншими учасниками спільної діяльності, орієнтуючись на взаємно узгоджені мету, планування і регулювання діяльності для досягнення загального результату. Бути партнером означає поділяти ідеї, покладені в основу спільної діяльності, яку обрав самостійно, мати зобов’язання і здійснювати комунікацію. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: кожна людина протягом життя має взаємодіяти з іншими для виконання різноманітних спільних дій. Але успішна спільна діяльність неможлива, якщо люди не зможуть узгодити свої цілі, не домовляться про послідовність і способи дій, не навчаться поважати інших, їхні думки, бажання і наміри.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає значення слів «моє-твоє-наше»; усвідомлює відмінності між ними, знає, що таке мета і план, їх роль у виконанні будь-якої справи;

- вміє ділитися, просити, миритися із відмовою; ініціює свої ідеї і наміри, висловлює свою пропозицію, запрошує до спільної гри чи справи, вміє слухати і рахуватися з іншими думками;

- цінність: право іншого мати щось своє, зберігати речі, що належать тобі одному або нам; дружба.

Шанобливість – духовно-моральне ставленнядитини дооднолітка, що проявляється у привітності, дружній прихильності; у виявленні доброти, співчуття, симпатії (теплих ніжних почуттів, уподобання) та добродійності старшого дошкільника до однолітка (усвідомленого надання допомоги) за присутності бажання діяти;готовності дитини,віддячити однолітку за добрий вчинок, відповісти тим самим за послугу, допомогу, зроблене добро. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: кожного дня поряд із Вами живуть діти – ваші однолітки. Діти разом спілкуються, грають. Добре, коли поряд приязна та доброзичлива дитина, коли вона розуміє та шанує Вас, допомагає та дякує за послугу, допомогу. Проте і Ви маєте розуміти: для того, щоб навчитися жити в суспільстві, Вам потрібно бути добродійними та вдячними до однолітків, розуміти їх настрій та почуття, вміти співпереживати їм та діяти заради них.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає про те, у який спосіб проявити власну прихильність та вдячність до однолітка: уміє бути привітним, знає лагідні, приємні для однолітка слова та доречно вживає їх, проявляє свій позитивний настрій у подарунку та симпатії, бажанні допомогти;

- вміє вітатись, підтримувати та допомагати однолітку словом та у справі, виявляє приязне ставлення, симпатію, добродійність та вдячність із врахуванням настрою та почуттів дитини, співчуває та співпережива їй у різних життєвих ситуаціях;

- цінність: однолітки, шанобливі стосунки.

Креативність – інтелектуальна якість особистості, що виявляється у схильності до творчості, прагненні відходити від шаблону, зразка, здатності знаходити оригінальні рішення, радіти створенню нового. Ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям: у будь-якій справі людина просувається шляхом від «не вмію, не знаю» до «вмію і знаю, як зробити за зразком». Але багато хто мріє не лише навчитися, «як треба», не лише повторити, а й зробити ще краще, по-своєму. Творчість у будь-якій діяльності надихає, дозволяє одержати особливе задоволення, радість від процесу творчості та результату.

Результат набуття базової якості дитиною:

- знає, що у вирішенні будь-якого завдання може існувати не один, а численні способи дій чи варіанти відповідей, і намагається знайти якомога більше; розуміє значення слова «зразок»;

- вміє повторювати зразок і привносити в репродуктивну діяльність нові елементи; комбінує матеріали і відомі способи дії для отримання нового результату; апробовує нові ідеї;

- цінність: те, що я чи інші зробили власними зусиллями.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у Дергачівському ЗДО №1 «Калинка» починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2021року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Орієнтовні терміни проведення канікул:

літні – з 1 червня до 31 серпня 2022 року (90 календарних днів),

осінні – з 25 жовтня до 29 жовтня 2021 року (5 календарних днів),

зимові – з 1 січня до 11 січня 2022 року (10 календарних днів),

весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2022 (10 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість занять становить:

– у І молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у середній групі – 20 хвилин;

– у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

– фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

– групові (10-12 дітей);

– індивідуально-групові (4-6 дітей);

– індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

– заняття із засвоєння дітьми нових знань;

– заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

– контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

– інтегровані;

– комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

– ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

– спостереження;

– пошуково-дослідницька діяльність;

– екскурсії;

– театралізована діяльність;

– трудова діяльність;

– тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

– ранкової гімнастики;

– гімнастики пробудження;

– занять фізичною культурою;

– рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

– загартування;

– фізкультурних хвилинок під час занять;

– фізкультурних пауз між заняттями;

– фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

– оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

– плану роботи ЗДО на 2021/2022н.р.;

– режиму роботи груп та ЗДО.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

– ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

– дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

– рухливі та спортивні ігри;

– процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

– екскурсії, цільові прогулянки;

– продуктивні види діяльності;

– ігри з водою, піском;

– конструкторські та творчі ігри;

– пошуково-дослідницька діяльність;

– організація трудової діяльності;

– літературні розваги, конкурси малюнків;

– змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, в ЗДО організовано роботу з батьками та громадськістю, форми і методи якої відображаються в річному плані роботи.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив ЗДО здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоровˈя та інших причин не відвідують ЗДО, але проживають на його території обслуговування.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створена відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

– оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;

– політики та процедури забезпечення якості освіти;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

– інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створена відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, регіональної моделі якості дошкільної освіти,Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучені усі учасники освітнього процесу.

Вікові групи Форма дослідження Інструментарій
Молодші група (діти 4-го року життя) Педагогічна діагностика: - дидактичні ігри та вправи; -розвивальні ігри ; -вивчення індивідуальних листків здоров’я; -анкетування (опитування) батьків; - міні-заняття з дітьми; -спостереження за дітьми ( безпосередньо,опосередковано)
Середні групи (діти 5-го року життя) Педагогічна діагностика - контрольні заняття (грудень-січень) - підсумкові заняття (квітень-травень) -міні-заняття з окремими дітьми; -спостереження за дітьми; -бесіда з дітьми; -вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); -контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми.
Старші групи (6-й рік життя) Педагогічна діагностика - контрольні та підсумкові заняття; -міні-заняття з окремими дітьми; - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); -бесіда з дітьми ; -вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); -контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні)

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО визначені за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є:

вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності;

медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Напрям оцінювання Показники Методи збору інформації Термін проведення
Освітнє середовище Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку Спостереження
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку Спостереження
Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам Спостереження, вивчення документації
Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників Спостереження, вивчення документації
Створення умов для дітей зособливими потребами Спостереження, вивчення документації
Освітня діяльність Якість планування в ЗДО Вивчення документації
Діяльність керівника ЗДО Опитування, вивчення документації
Система внутрішнього моніторингу Вивчення документації
Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО Спостереження вивчення документації
Рівень реалізації компетентнісного підходу Спостереження оцінка, вивчення документації
Діяльність вихователя Спостереження, вивчення документації
Організація та здійснення методичної роботи Вивчення документації
Співпраця з батьками вихованців Опитування, вивчення документації
Результати освітньої діяльності Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями Спостереження

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в ЗДО

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

- забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);

- дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);

- запобігання та протидія булінгу (цькуванню);

- створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

- відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- внутрішній моніторинг якості освіти;

- самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. (У якості інструментарію використовуються регіональні карти спостереження модель Єльникової Г.В.)

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає:

- самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;

- оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників, батьків вихованців, громадськості.

Кiлькiсть переглядiв: 73